Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Miliczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

REJESTRY KANCELARYJNE:


Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 405/2015 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 07.10.2015 roku w sprawie zasad pracy kancelarii jawnej oraz sekretariatów w komórkach organizacyjnych i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu prowadzi się następujące ewidencje:

- Elektoniczne Dzienniki Korespondencyjne

- elektroniczne formularze „spis spraw”

- wykazy doręczeń poczty (do instytucji)

- wykazy poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek (zwykłej, poleconej, resortowej)

- elektroniczny rejestr dzienników, książek ewidencyjnych (itp.) dokumentów jawnych („rejestr matka”)

- rejestr przepisów prawnych KPP w Miliczu

- rejestr wydanych zaświadczeń

- rejestr służący do rejestrowania teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych tzw. WKT 111.
Czynności kancelaryjne w KPP Milicz wykonuje sekretariat oraz pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie danej sprawy.

 

 


 ARCHIWUM


W Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu znajduje się składnica akt, która ma na celu:
• przyjmowanie dokumentacji powstałej w toku działania jednostki (ogniw - referatów),
• gromadzenie, zabezpieczanie dokumentacji i konserwacja dokumentacji,
• porządkowanie i ewidencjonowanie zasobu archiwalnego,
• brakowanie dokumentów o czasowym okresie przechowywania, udostępnianie akt ( dokumentacji),
• przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (innych archiwów).


Podstawą prawną działania jest Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji oraz Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji 

 

Metryczka

Data publikacji 21.03.2009
Data modyfikacji 13.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Leszczyszyn
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Waleński Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Waleński
do góry