Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Miliczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

REJESTRY KANCELARYJNE:


Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 555/2008 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej jawnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu prowadzi się następujące ewidencje:

- Dzienniki Korespondencyjne

- formularze „spis spraw”

- dziennik podawczy

- książki doręczeń poczty (do instytucji)

- Rejestry poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek (zwykłej, poleconej, resortowej)

- Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych (itp.) dokumentów jawnych („rejestr matka”)

- Rejestr przepisów prawnych: MSWiA, KGP, KWP, KPP

- Rejestr wydanych zaświadczeń

- Książka inwentarzowa Księgozbioru oraz biblioteka z literaturą


Czynności kancelaryjne w KPP Milicz wykonuje sekretariat oraz pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie danej sprawy.

 

 


 ARCHIWUM


W Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu znajduje się składnica akt, która ma na celu:
• przyjmowanie dokumentacji powstałej w toku działania jednostki (ogniw - referatów),
• gromadzenie, zabezpieczanie dokumentacji i konserwacja dokumentacji,
• porządkowanie i ewidencjonowanie zasobu archiwalnego,
• brakowanie dokumentów o czasowym okresie przechowywania, udostępnianie akt ( dokumentacji),
• przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (innych archiwów).


Podstawą prawną działania jest Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji

 

Metryczka

Data publikacji 21.03.2009
Data modyfikacji 09.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Leszczyszyn
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Waleński Samodzielne stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Waleński
do góry